کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

اربــــــ ــاب!


خسته شدم از "نفســــــــــم"...


تربتت دل ِ بیمار مرا هم شفا میدهد ؟؟؟!!!