کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

یادت هست گفتـــــم به "مـــــادرم" میگویم ؟؟

امروز وقتی دلم را با بی رحمی شکستی ...
امروز وقتی اشکم را روان ساختی ...

آنجــــــــــا بود که به "مــــــ ـآدرم" گفتم ...