کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

کربلا رفتـــ ـن "خــــ ـو ن" میخواهد

به عشق شهدا و آنها که با خونشان راه کربلا را باز کردند ...

شهید رحیمی نوشت :

بسمه الله الرحمن الرحیم

عاشق در سیر عشق اگر حرف از خیر و شر زد دیگه عاشق نیست ،


عاشق فقط از محبوبش می گه ؛ بی مهابا به سمت  محبوبش می ره ،


اگر در سیر عاشقی حرف از ضرر و منفعت زد دیگه عاشق نیست کاسب شده در راه عشق ...


اگر کسی در وادی عشق موفق باشه ،


و آقا رو ببینه از اون تقاضائی نداره چون به بی نهایت رسیده ،


به قول امروزیا به آخرش رسیده.